http://www.brightcenter.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติวเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ คณิตศาสตร์

 รูปสถานที่เรียน

 ติดต่อเรา

 แผนที่

สถิติ

เปิดเว็บ14/02/2010
อัพเดท19/02/2024
ผู้เข้าชม107,341
เปิดเพจ142,945

BrightCenter สถาบันกวดวิชา เสริมความรู้  ติวเศรษฐศาสตร์  ติวเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ติวเศรษฐศาสตร์มหภาค  ติวหลัก 1-2-3-4 ธรรมศาสตร์  ติวเพิ่มเกรด ติวสอบเก็บคะแนน Mid Term หรือ Final  ติวสอบประมวลความรู้  ติวสอบเข้าปริญญาโทเศรษฐศาสตร์   เศรษฐมิติ  สถิติ  คณิตศาสตร์  แคลคูลัส  การเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม คะแนนสอบดีขึ้น ความรู้ดีขึ้น มีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น  สามารถเลือกเรียนเฉพาะบทเรียนหรือหัวข้อนั้นๆได้ ผลการเรียนดีขึ้น เป็นพิ้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

รายละเอียดการสอน เหมาะสำหรับบุคคล  7  กลุ่ม  คือ

1. สำหรับ นักเรียน เรียนพิเศษ เรียนเสริมเพิ่มเกรด

 - คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6


2  สำหรับ นิสิต,นักศึกษา ปริญญาตรี  เรียนเสริม ,ติวเพิ่มเกรด

- คณิตศาสตร์เบื้องต้น                  - คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์      - คณิตศาสตร์ธุรกิจ          

- คณิตเศรษฐศาสตร์                    - เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                         - สถิติสำหรับวิศวกรรม

- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                - เศรษฐศาสตร์จุลภาค1,2                      - เศรษฐศาสตร์มหภาค1,2

- เศรษฐศาสตร์การเงิน                 - เศรษฐศาสตร์แรงงาน

- การจัดการทางการเงิน                - การเงินธุรกิจ

- สถิติเบื้องต้น                              - สถิติธุรกิจ                                          - เศรษฐมิติเบื้องต้น    

 -แคลคูลัส 1 

- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม


3.สำหรับ นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท  MBA หรือ เศรษฐศาสตร์  เรียนเสริม ติวเตรียมสอบ

- เศรษฐมิติเบื้องต้น                     - คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

- สถิติวิจัย                                  - ระเบียบวิธีการทำวิจัย

- เศรษฐศาสตร์การจัดการ            - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- การจัดการทางการเงิน               - การเงินธุรกิจ


4. สำหรับผู้เตรียมสอบเข้าปริญญาโท - เอก คณะเศรษฐศาสตร์  ม. ธรรมศาสตร์ จุฬา เกษตร

- คณิตศาสตร์และสถิติ                -  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค          


5.  สำหรับผู้เตรียมเรียนปริญญาโทในประเทศ หรือ ต่างประเทศ MBA หรือ เศรษฐศาสตร์(ตอบรับเข้าเรียนแล้ว)  เรียนล่วงหน้า       เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน

- ปรับพื้นฐานการเงิน                   - ปรับพื้นฐานเศรษฐศาสตร์

- ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

- ปรับพื้นฐานสถิติ


6. สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท  เตรียมสอบประมวลวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์ 

- เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค


7.สำหรับผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ทั่วไป

- เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     -  ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 

- การเงินบุคคล                    

+++++++++ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่  brightcenter  083-2550-888 +++++++++++ 

view

 หน้าแรก

รูปสถานที่เรียน

 ติดต่อเรา

แผนที่

view